+420 774 802 824 PO - PÁ 8:00 - 18:00
|
login Přihlásit se

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (dále jen jako „kupující“), je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „nařízení“), a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Těmi jsou samozřejmě vázáni i naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují. Níže uvádíme podrobnější informace o ochraně Vašich osobních údajů. Pokud budete mít k ochraně osobních údajů ještě nějaké dotazy, pošlete je na e-mail obchod@kcrulc.cz.

Základní údaje o správci osobních údajů: Petr Rulc, s místem podnikání Saská 100/32, 405 02 Děčín X – Bělá, IČO: 10236244, DIČ: CZ6009281234 (dále také jako „prodávající“).

2. Rozsah, základní účel a právní titul zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, příp. zpracování Vašeho dotazu, a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jako „osobní údaje“). Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, povinné osobní údaje jsou však pro uzavření kupní smlouvy nezbytné a v případě jejich neposkytnutí nebude moci dojít k uzavření kupní smlouvy.

Další účely zpracování osobních údajů jsou popsány v bodu 7. podmínek ochrany osobních údajů.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4. Práva subjektu údajů (kupujícího)

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů je Vám k dispozici e-mail obchod@kcrulc.cz.

4.1. Právo na přístup k osobním údajům

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete po správci osobních údajů požadovat informace o tomto zpracování a máte také právo na jednu bezplatnou kopii Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem osobních údajů.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení.

4.2. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají. Po ověření přesnosti příslušných osobních údajů Vás o vyřízení Vaší žádosti informujeme, do té doby bude zpracování těchto osobních údajů omezeno (nebudeme s nimi nakládat jinak než jejich uložením).

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení.

4.3. Právo na výmaz

Máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů v případech, kdy máte za to, že Vaše osobní údaje již nemají být zpracovávány (zejm. v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, odpadnutí účelu zpracování osobních údajů, atd.).

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení.

4.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v případech, kdy máte za to, že toto zpracování probíhá v rozporu se zákonem či by mělo být na určitou dobu omezeno (např. posuzování žádosti o opravu osobních údajů), příp. máte zájem Vaše osobní údaje u nás uchovat (i v případech, kdy bychom jinak měli povinnost je vymazat) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení.

4.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. V případě vyhovění Vaší žádosti Vám, příp. pokud je to technicky možné přímo Vámi určenému jinému správci, poskytneme příslušné osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.

Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení.

4.6. Právo vznést námitku proti zpracování či podat stížnost u dozorového úřadu

V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování. Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé ustanovení nařízení (shora specifikované nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, Vás následně informuje o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

5. Povinnost kupujícího uvádět osobní údaje správně a pravdivě

Aby bylo možné řádně uzavřít kupní smlouvu, máte povinnost své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. V případě uvedení nesmyslných nebo nepravdivých údajů nedojde k uzavření kupní smlouvy.

6. Příjemci a další zpracovatelé osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu nikde zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, a to s výjimkou níže uvedených situací.

6.1. Příjemci osobních údajů – předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude nutné ke splnění smlouvy, pověříme i jiné společnosti nebo jednotlivce plněním úkolů pro podnikatele Petra Rulce. Příkladem může být pověření přepravních a platebních společností, kdy spolupracujeme například s:

Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním údajům, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní údaje k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

6.2. Další příjemci osobních údajů

V případech porušení uzavřené kupní smlouvy či vzniklých sporů z uzavřené kupní smlouvy můžeme zpracovávané osobní údaje poskytnout osobě (zejm. advokátní kanceláři) pověřené řešením příslušného sporu.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty i auditorovi a bance za účelem řádného poskytování účetních a bankovních služeb, kdy Vaše osobní údaje budou adekvátně chráněny a nebudou dále nijak zpracovány.

Osobní údaje zákazníků jsme povinni poskytnout příslušným osobám také v případě, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon či nařízení příslušných orgánů veřejné moci (např. z důvodu trestního stíhání).

7. Další účely zpracování osobních údajů

7.1. Zasílání informací a obchodních sdělení

Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávce na webových stránkách nebo v e-mailu můžete udělit prodávajícímu souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je Váš souhlas udělený výše uvedeným způsobem. Tento souhlas je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Lze jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením odvolání souhlasu prodávajícímu (poštou na adresu Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín X - Bělá nebo e-mailem na adresu obchod@kcrulc.cz) či prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v rozesílce a slouží k tomuto účelu. Po odvolání Vašeho souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu již dále zpracovávány.

7.2. Cookies a další údaje sloužící pro vnitřní a statistické účely správce

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Zabránit instalaci cookies můžete příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (např. spuštěním funkcionality anonymního prohlížení).

Naše on-line prezentace používá takové cookies. Cookies využíváme ke statistickým účelům. Upozorňujeme Vás na to, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebudete případně moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Váš internetový prohlížeč také při přístupu na naši webovou stránku automaticky odesílá údaje na náš server (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu). Shromažďování a používání nepersonalizovaných (anonymních) údajů slouží pro naše vnitřní a statistické účely.

8. Doba zpracování osobních údajů

8.1. Doba zpracování osobních údajů – účel realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy

Osobní údaje budou pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, tj. do dokončení realizace smlouvy, kdy tato doba zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do jeho zaplacení a uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vad, prodloužený o 1 rok (příp. po dobu vedení sporu). Dále budou Vaše osobní údaje pouze uloženy s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty po zákonem stanovenou dobu (po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo). Po uplynutí této lhůty budou vymazány. To neplatí, pokud jste udělili výslovný souhlas s dalším používání svých osobních údajů. Uvedenými lhůtami nejsou dotčeny jiné zákonné povinnosti podnikatele uchovávat příslušné dokumenty např. v rámci řádného vedení daňové evidence dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a s tím související provázanosti účetních dokladů a záznamů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě zahájení kontroly či řízení ze strany orgánu veřejné moci je společnost povinna příslušné dokumenty uchovávat také po dobu této kontroly či tohoto řízení.

8.2. Doba zpracování osobních údajů – účel zasílání informací a obchodních sdělení

V případě udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení budou Vaše osobní údaje zpracovávány až do případného odvolání Vašeho souhlasu.